John can't get tickets despite he has queued for an hour.

23/11/2020 111

Câu Hỏi:
John can't get tickets despite he has queued for an hour.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Sửa: despite ⇒ although
Dịch nghĩa: John không thể nhận được vé mặc dù anh ta đã xếp hàng trong một giờ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X