Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 7 : Traffic

Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 7 gồm các câu hỏi về chủ đề Traffic giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức trong nội dung bài học

Câu 11. Question 1: What did the writer see yesterday?

A. A fire

B. An accident

C. A fighting

D. A crash

Câu 13. Question 3: The boy was sent to the hospital by _________.

A. a police

B. a car

C. an ambulance

D. a passenger

Câu 16. Find the odd one out A, B, C or D.

A. riding

B. driving

C. gardening

D. flying

Câu 17. Find the odd one out A, B, C or D.

A. no cycling

B. no parking

C. no right turn

D. sign

Câu 18. Find the odd one out A, B, C or D.

A. train

B. plane

C. car

D. sail

Câu 19. Find the odd one out A, B, C or D.

A. by car

B. by airplane

C. by bus

D. by bicycle

Câu 20. Find the odd one out A, B, C or D.

A. diving license

B. ride

C. reverse

D. drive

Câu 21. Circle A, B, C or D for each picture

A. no marking

B. no right turn

C. no cycling

D. children crossing

Câu 22. Circle A, B, C or D for each picture

A. hospital ahead

B. parking

C. cycle lane

D. traffic lights

Câu 23. Circle A, B, C or D for each picture

A. fly a plane

B. ride a bike

C. drive a car

D. sail a boat

Câu 24. Circle A, B, C or D for each picture

A. go to school by bus

B. go to school by bicycle

C. go to school on foot

D. go to school by car

Câu 29. Lan used to go to school _________.

A. with bicycle

B. by foot

C. in car

D. by bus

Câu 30. Public _________ in my town is good and cheap.

A. transport

B. tour

C. journey

D. travel

Câu 31. Question 1

A. at

B. in

C. by

Câu 32. Question 2

A. bus

B. because

C. when

Câu 33. Question 3

A. many

B. a lot

C. few

Câu 34. Question 4

A. quick

B. quickly

C. quicker

Câu 35. Question 5

A. so

B. like

C. than

Câu 36. Question 6

A. well

B. good

C. fine

Câu 37. Question 7

A. to find

B. find

C. finding

Câu 38. Question 8

A. go

B. take

C. get

Câu 39. Question 9

A. less

B. more

C. most

Câu 40. Question 10

A. give

B. talk

C. show

Câu 41. I_____ in Jakarta. I've lived here all my life.

A. am used to living

B. used to living

C. use to live

D. am used to live

Câu 42. Jane_____ for the telephone company, but now she has a job at the post office.

A. used to working

B. used to work

C. is used to working

D. am used to work

Câu 43. This work doesn't bother me. I _____ hard. I've worked hard all my life.

A. used to working

B. used to work

C. am used to working

D. am used to work

Câu 44. Dick_____ a moustache, but he doesn't any more. He shaved it off because his wife didn't like it.

A. used to having

B. is used to having

C. was used to having

D. used to have

Câu 45. When I was a child, I _____ anyone 40 was old.

A. used to think

B. was used to thinking

C. used to thinking

D. was used to think

đáp án Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 7 : Traffic

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 31C
Câu 2BCâu 32B
Câu 3CCâu 33A
Câu 4BCâu 34B
Câu 5BCâu 35C
Câu 6ACâu 36A
Câu 7CCâu 37A
Câu 8ACâu 38C
Câu 9CCâu 39B
Câu 10ACâu 40C
Câu 11BCâu 41A
Câu 12CCâu 42B
Câu 13CCâu 43C
Câu 14BCâu 44D
Câu 15BCâu 45A
Câu 16CCâu 46D
Câu 17DCâu 47D
Câu 18DCâu 48C
Câu 19BCâu 49C
Câu 20ACâu 50D
Câu 21DCâu 51D
Câu 22BCâu 52C
Câu 23ACâu 53C
Câu 24BCâu 54D
Câu 25BCâu 55D
Câu 26CCâu 56A
Câu 27BCâu 57C
Câu 28DCâu 58D
Câu 29DCâu 59B
Câu 30ACâu 60A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X