_____ she was very tired, she helped her brother with his homework.

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

_____ she was very tired, she helped her brother with his homework.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Dịch nghĩa: Dù cô rất mệt mỏi, cô giúp anh trai làm bài tập về nhà

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X