Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là:

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là Bản án chế độ thực dân Pháp.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X