Read the passage carefully and choose the correct answer. Viet Nam Likely to

01/12/2020 4,075

Câu Hỏi:
Read the passage carefully and choose the correct answer.

Viet Nam Likely to Face Extreme Weather Conditions by 2050

Viet Nam is likely to continue facing extreme weather conditions such as higher temperatures, lower summer rainfalls, stronger storms, and rising sea levels from now to 2050. Temperatures in northern Viet Nam will rise by between 0.83 degrees Celsius by 2050 and continue its uptrend during the late 21st century. Summer rainfall will decline in most areas. Meanwhile, storms may become rarer but fiercer, causing possible flash floods and landslides in flood-prone areas of northern mountainous, central and central highland provinces. The forecasts suggest sea level rises of 100mm - 400mm along the entire Vietnamese coast by the end of the 21st century, affecting marine biodiversity and coastal communities. The experts emphasize the unpredictability of climate change and its potential impacts to create a variety of dangerous extreme weather events in the future. To raise the public awareness of climate change impacts, the Vietnamese government urges concerned agencies to work together on devising worst-case scenario models and responses by 2020 and calls on international experts to further support Viet Nam in climate change adaptation. Climate change is a real threat to Viet Nam's socio-economic development. If sea levels rose one meter, five percent of the country's land, eleven percent of its population and seven percent of its farmland would be affected.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
Thông tin: Viet Nam is likely to continue facing extreme weather conditions such as higher temperatures, lower summer rainfalls, stronger storms, and rising sea levels from now to 2050.
A. higher temperatures => đúng
B. storms reaching record levels => sai vì thông tin chỉ đề cập "stronger storms" (bão mạnh hơn) # storms reaching record levels (bão đạt mức kỉ lục)
C. lower summer rainfalls => đúng
D. rising sea levels => đúng
Tạm dịch: Việt Nam có khả năng sẽ tiếp tục phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nhiệt độ cao hơn, mưa mùa hạ thấp, bão mạnh hơn, và mực nước biển dâng cao từ nay đến năm 2050.
Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
Thông tin
: The experts emphasize the unpredictability of climate change and its potential impacts...
To experts, they ______ to predict exactly the model of the climate change and its potential impacts.
A. are unable
=> đúng vì unable to predict = unpredictablility (không thể dự đoán được)
B. are likely
C. are certain
D. are surprised
Tạm dịch:
Đối với các chuyên gia, họ không thể dự đoán chính xác mô hình biến đổi khí hậu và các tác động tiềm tàng của nó.

Đáp án cần chọn là:
A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
Thông tin
: The forecasts suggest sea level rises of 100mm - 400mm along the entire Vietnamese coast by the end of the 21st century, affecting marine biodiversity and coastal communities.
Sea level rises along the entire Vietnamese coast by the end of the 21 st century will________
A. cause certain flash floods and landslides in flood-prone areas
B. make temperatures in northern Vietnam rise until 2050
C. make storms become rarer but fiercer in the near future
D. have impacts on marine biodiversity and coastal communities => đúng (affect sth = have impacts on sth: tác động lên...)
Tạm dịch
: Các dự báo cho thấy mực nước biển dâng 100mm-400mm dọc theo toàn bộ bờ biển Việt Nam vào cuối thế kỷ 21, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học biển và các cộng đồng ven biển.

Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
Thông tin
: To raise the public awareness of climate change impacts, the Vietnamese government urges concerned agencies to work together on devising worst-case scenario models and responses by 2020 and calls on international experts to further support Viet Nam in climate change adaptation.
Viet Nam needs ______. A. to recognize Viet Nam's socio-economic development in the futureB. to calculate sea level rise, loss of farmland, and rise in population by 2020C. to raise people's awareness of climate change and to ask for foreign help => đúng, calls on international experts to further support Viet Nam (kêu gọi các chuyên gia nước ngoài giúp đỡ Việt Nam) = ask for foreign help (kêu gọi sự giúp đỡ từ nước ngoài)D. to recognize the percentage of farmland which would be affected by its population
Tạm dịch
: Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu, chính phủ Việt Nam kêu gọi các cơ quan liên quan cùng nhau bàn luận trường hợp xấu nhất có thể xảy ra cách ứng phó vào năm 2020 và kêu gọi các chuyên gia quốc tế tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đáp án cần chọn là:
C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
Từ " worst-case scenario models " trong đoạn cuối cùng có ý nghĩa gần nhất với ______.
A. the worst scenes that could occur (cảnh xấu nhất có thể xảy ra)
B. the worst climate change impacts that will happen (tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu có thể xảy ra)
C. the worst possible things that could happen (những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra)
D. the worst unpredictability of climate change (biến đổi khí hậu không thể dự đoán được)
=> worst-case scenario models = the worst possible things that could happen
Đáp án cần chọn là: C.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X