Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Phần mềm nào sau đây không phải là hệ QT CSDL quan hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:

A. Tập các kiểu dữ liệu trong Access

B. Kiểu dữ liệu của một bảng

C. Tập các thuộc tính trong một bảng

D. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

Thuật ngữ “quan hệ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác trên dữ liệu có thể là:

A. Sửa bản ghi

B. Thêm bản ghi

C. Xoá bản ghi

D. Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “thuộc tính” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp các bản ghi

B. Thêm bản ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X