Trắc nghiệm Tin 12 bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Câu hỏi trắc nghiệm Tin 12 bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu có đáp án và lời giải chi tiết giúp bạn ôn tập và học tốt hơn bài 12 Tin học lớp 12

Câu 1. Một người dùng máy tính cá nhân để quản lí thu, chi của gia đình thì chọn kiến trúc nào của hệ CSDL cho phù hợp?
Câu 2. Em hãy cho biết ý kiến nào là đúng. Trong giờ ôn tập về hệ CSDL, các bạn trong lớp thảo luận rất hăng hái. Đề cập đến vai trò của máy khách trong hệ CSDL khách-chủ, có rất nhiều bạn phát biểu:
Câu 3. CSDL đặt tại một máy, các thành phần của hệ QTCSDL tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên, có trong kiến trúc hệ CSDL nào?
Câu 4. Hệ thống đăng kí và bán vé máy bay sử dụng kiến trúc hệ CSDL nào?
Câu 5. Hãy chọn phát biểu đúng khi nói về hệ CSDL tập trung:
Câu 6. CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu có liên quan (về …I… ) được dùng chung và phân tán về mặt …II… trên một mạng máy tính. Hãy chọn từ thích hợp điền vào hai chỗ trống.
Câu 7. Một hệ QT CSDL phân tán là một hệ thống …I… cho phép quản trị …II… và làm cho người dùng không nhận thấy sự phân tán. Hãy chọn từ phù hợp cho chổ trống.
Câu 8. Khi dữ liệu tập trung tại một trạm, những người dùng trên các trạm khác có thể truy cập được dữ liệu này, ta nói đó là hệ CSDL gì?
Câu 9. Em hãy cho biết ý kiến nào là đúng. Trong giờ ôn tập về hệ CSDL, các bạn trong lớp thảo luận rất hăng hái. Đề cập đến vai trò của máy khách trong hệ CSDL khách-chủ, có rất nhiều bạn phát biểu:
Câu 10. Hệ CSDL có một người dùng được gọi là gì?

đáp án Trắc nghiệm Tin 12 bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2BCâu 7B
Câu 3BCâu 8C
Câu 4CCâu 9A
Câu 5ACâu 10C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X