Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:

05/10/2020 11,057

Câu Hỏi:
Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là Mô hình dữ liệu quan hệ.

- Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model – RDM) lần đầu tiên được E.F.Codd của IBM phát triển vào những năm 1970.

- Mô hình dữ liệu quan hệ biểu diễn cơ sở dữ liệu dưới dạng một tập hợp các quan hệ (bảng giá trị). Mỗi bảng giá trị có các cột và hàng được gọi lần lượt là thuộc tính (attributes) và bộ giá trị (tuples). Mỗi bộ giá trị (tuple) kí hiệu một thực thể hoặc mối quan hệ trong thế giới thực. Tên của quan hệ và tên của các thuộc tính sẽ góp phần giải thích ý nghĩa của từng bộ.

- Về mặt cấu trúc:

+ Dữ liệu được thể hiện trong các bảng.

+ Mỗi bảng bao gồm các hàng và các cột thể hiện thông tin về một chủ thể.

+ Các cột biểu thị các thuộc tính của chủ thể và tên cột thường là tên của thuộc tính.

+ Mỗi hàng biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột.

- Về mặt thao tác trên dữ liệu:

+ Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng.

+ Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu.

- Về mặt các ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong các bảng phải thoả mãn một số ràng buộc. Chẳng hạn, không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X