Trắc nghiệm Tin học 12 bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ có đáp án và lời giải chi tiết giúp bạn ôn tập và học tốt hơn bài 10 Tin lớp 12

Câu 1. Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:
Câu 2. Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?
Câu 3. Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?
Câu 4. Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:
Câu 5. Thao tác trên dữ liệu có thể là:
Câu 6. Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?
Câu 7. Thuật ngữ “quan hệ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:
Câu 8. Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:
Câu 9. Thuật ngữ “thuộc tính” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:
Câu 10. Thuật ngữ “miền” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:
Câu 11. Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:
Câu 12. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?
Câu 13. Đặc điểm nào sau đây là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?
Câu 14. Cho bảng dữ liệu sau:

Cho bảng dữ liệu sau:Có các lí giải nào sau đây cho rằng bảng đó không phải là hình ảnh

Có các lí giải nào sau đây cho rằng bảng đó không phải là một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?
Câu 15. Phần mềm nào sau đây không phải là hệ QT CSDL quan hệ?
Câu 16. Khẳng định nào là sai khi nói về khoá?
Câu 17. Trong mô hình quan hệ, ràng buộc như thế nào được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể (ràng buộc khoá)?

đáp án Trắc nghiệm Tin học 12 bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 10A
Câu 2DCâu 11D
Câu 3DCâu 12B
Câu 4CCâu 13A
Câu 5BCâu 14C
Câu 6BCâu 15C
Câu 7BCâu 16B
Câu 8CCâu 17A
Câu 9D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X