Trắc nghiệm Tin học 12 bài 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo có đáp án và lời giải chi tiết giúp bạn ôn tập và học tốt hơn bài 9 Tin lớp 12

Câu 1. Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng:
Câu 2. Báo cáo thường được sử dụng để:
Câu 3. Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi gì?
Câu 4. Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng?
Câu 5. Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn cách nào trong các cách dưới đây:
Câu 6. Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu?
Câu 7. Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?
Câu 8. Khi mở một báo cáo, nó được hiển thị dưới dạng nào?
Câu 9. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?
Câu 10. Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây?

đáp án Trắc nghiệm Tin học 12 bài 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6B
Câu 2CCâu 7C
Câu 3ACâu 8D
Câu 4DCâu 9C
Câu 5CCâu 10B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X