Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X