Trong nuôi cấy mô ở thực vật, muốn chồi mọc nhanh và khỏe, người ta xử lí tỉ lệ

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong nuôi cấy mô ở thực vật, muốn chồi mọc nhanh và khỏe, người ta xử lí tỉ lệ các phitohoocmon như sau:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tương quan giữa Auxin/Xitokinin điều tiết sự phát triển của mô trong nuôi cấy mô thực vật.

- Khi ưu thế nghiêng về auxin, mô callus ra rễ.

- Khi ưu thế nghiêng về xitokinin, chồi xuất hiện

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X