Những sự kiện nào sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự truyền bá chủ nghĩa

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Những sự kiện nào sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Những sự kiện tạo điều kiện thuận lợi cho sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam là Quốc tế Cộng sản được thành lập (2 - 1919), Đảng Cộng sản Pháp ra đời (12 - 1920) và Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời (7 - 1921)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X