Nhóm động vật nào chưa có hệ tuần hoàn?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhóm động vật nào chưa có hệ tuần hoàn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Động vật đa bào có cơ thể nhỏ dẹp và động vật đơn bào không có hệ tuần hoàn và các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X