Nhận xét nào sau đây sai ?

11/12/2020 1

Câu Hỏi:
Nhận xét nào sau đây sai ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Nhận xét C sai vì Cr2O3 tan trong dung dịch kiềm đặc. 

Cr2O3 chỉ tan trong axit và kiềm đặc ở nhiệt độ cao.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X