Muối amoni đicromat bị nhiệt phân: (NH4)2Cr2O7→ Cr2O3 + N2 + 4H2O

11/12/2020 1

Câu Hỏi:
Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình :

(NH4)2Cr2O7→ Cr2O3 + N2 + 4H2O

Khi phân hủy 48 gam muối này thấy còn 30 gam gồm chất rắn và tạp chất không bị biến đổi. Phần trăm tạp chất trong muối là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Phần trăm tạp chất trong muối là 5,5 %.

Đặt n(NH4)2Cr2O7= x mol

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3+ N2+ 4H2O

x x x 4x mol

Khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng N2 và H2O bay hơi

mchất rắn giảm= 28x+ 18.4x= 48-30 (gam)→ x=0,18 mol

→ m(NH4)2Cr2O7=252x=45,36 gam

Phần trăm tạp chất trong muối là

(48−45,36)/48.100% = 5,5%

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X