Nhân bản vô tính ở động vật đã có những triển vọng như thế nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhân bản vô tính ở động vật đã có những triển vọng như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhân bản vô tính ở động vật giúp tạo cơ quan nội tạng của động vật đã được chuyển gen người để chủ động cung cấp cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng cơ quan tương ứng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong các phương pháp sau đây, có mấy phương pháp tạo nguồn biến dị di truyền cho chọn giống?
(1) Gây đột biến.
(2) Lai hữu tính.
(3) Tạo ADN tái tổ hợp.
(4) Lai tế bào sinh dưỡng.
(5) Nuôi cấy mô tế bào thực vật.
(6) Cấy truyền phôi.
(7) Nhân bản vô tính động vật.

Trong các phương pháp đã cho, có 4 phương pháp tạo nguồn biến dị di truyền cho chọn giống là:
(1) Gây đột biến.
(2) Lai hữu tính.
(3) Tạo ADN tái tổ hợp.
(4) Lai tế bào sinh dưỡng.

Giải thích:
1 - Đột biến làm xuất hiện kiểu hình mới.
2 - Lai hữu tính tạo ra biến dị tổ hợp

Cho các biện pháp:
1. Dung hợp tế bào trần;
2. Cấy truyền phôi.
3. Nhân bản vô tính.
4. Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa.
5. Tự thụ phấn liên tục từ 5 đến 7 đời kết hợp với chọn lọc.
Phương pháp được sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng là:

Có hai phương pháp có thể tạo ra được dòng thuần chủng là phương pháp nuôi cấy hạt phấn tạo dòng đơn bội, sau đó gây lưỡng bội hóa và phương pháp cho tự thụ phấn liên tục nhiều đời kết hợp với chọn lọc.

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X