Trắc nghiệm Sinh 9 bài 31 : Công nghệ tế bào

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 31 - Công nghệ tế bào có đáp án.

Câu 1. Công nghệ tế bào là

A. Kích thích sự sinh trưởng của tế bào trong cơ thể sống

B. Dùng hoocmon điều khiển sự sinh sản của cơ thể

C. Nuôi cấy tế bào và mô trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh

D. Dùng hoá chất để kìm hãm sự nguyên phân của tế bào

Câu 5. Trong phương pháp lai tế bào ở thực vật, để hai tế bào có thể dung hợp được với nhau, người ta phải:

A. Loại bỏ nhân của tế bào

B. Loại bỏ màng nguyên sinh của tế bào

C. Loại bỏ thành xenlulozơ của tế bào

D. Phá huỷ các bào quan

Câu 8. Hãy chọn câu sai trong các câu: Ý nghĩa của việc ứng dụng nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng là gì?

A. Giúp nhân nhanh giống cây trồng đáp ứng yêu cầu của sản xuất

B. Giúp tạo ra giống có nhiều ưu điểm như sạch nấm bệnh, đồng đều về đặc tính của giống gốc...

C. Giúp tạo ra nhiều biến dị tốt

D. Giúp bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng

Câu 9. Trong ứng dụng di truyền học, cừu Đôli là sản phẩm của phương pháp

A. Gây đột biến gen

B. Gây đột biến dòng tế bào xôma

C. Nhân bản vô tính

D. Sinh sản hữu tính

Câu 10. Nhân bản vô tính ở động vật đã có những triển vọng như thế nào?

A. Nhân nhanh nguồn gen động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng và nhân nhanh giống vật nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất

B. Tạo ra giống vật nuôi mới có nhiều đặc tính quý

C. Tạo ra cơ quan nội tạng từ các tế bào động vật đã được chuyển gen người

D. Tạo ra giống có năng suất cao, miễn dịch tốt

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 31 : Công nghệ tế bào

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2BCâu 7B
Câu 3DCâu 8C
Câu 4ACâu 9C
Câu 5CCâu 10C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X