Một vật trung hòa (vật chưa nhiễm điện) bị mất bớt electron sẽ trở thành:

27/11/2020 96

Câu Hỏi:
Một vật trung hòa (vật chưa nhiễm điện) bị mất bớt electron sẽ trở thành:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X