Một thanh đồng và một thanh thép có chiều dài là I&273;&7891;ngvà

Xuất bản: 09/12/2020 - Cập nhật: 09/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một thanh đồng và một thanh thép có chiều dài là ${I}_{{{đ}{ồ}{n}{g}}}$và ${I}_{{{t}{h}{e}{p}}}$ ở ${0}^{o}{C}$. Biết rằng ở bất kì nhiệt độ nào thanh thép cũng dài hơn thanh đồng 25 mm. Cho hệ số nở dài của thép là ${12}{.}{10}^{{{-}{6}}}{K}^{{{-}{1}}}$và của đồng là ${18}{.}{10}^{{{-}{6}}}{K}^{{{-}{1}}}$. Chiều dài cảu thanh đồng ở ${0}^{o}{C}$là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X