Một chiếc thước bằng nhôm có các độ chia đúng ở 5oC. Dùng thước này

Xuất bản: 09/12/2020 - Cập nhật: 09/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một chiếc thước bằng nhôm có các độ chia đúng ở ${5}^{o}{C}$. Dùng thước này đo một chiều dài ở 3${5}^{o}{C}$. Kết quả đọc được là 88,45 cm. Biết hệ số nở dài của nhôm là ${24}{.}{10}^{{{-}{6}}}{K}^{{{-}{1}}}$. Chiều dài đo được có giá trị đúng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X