Một loài thực vật lưỡng bội, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d trên 3 cặp NST

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 01/04/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Một loài thực vật lưỡng bội, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d trên 3 cặp NST cùng quy định màu hoa; kiểu gen có alen A, alen B và alen D quy định hoa tím; kiểu gen chỉ có alen A và alen B quy định hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phát biểu đúng là:"Phép lai P: Cây hoa tím dị hợp 1 cặp gen x Cây hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen, tạo ra F1 không thể có 3 loại kiểu hình."

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X