Baking soda is considered the best home _____ for acne as it sooths itching and

02/12/2020 2,539

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
Baking soda is considered the best home _____ for acne as it sooths itching and inflammation around spots.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
dealing (n): sự buôn bán
medicine (n): thuốc
remedy (n): trị liệu
substance (n): loại vật chất, chất
=> Baking soda is considered the best home remedy for acne as it sooths itching and inflammation around spots.

Tạm dịch:
Baking soda được coi là biện pháp khắc phục tốt nhất cho mụn trứng cá vì nó làm dịu ngứa và viêm quanh các đốm.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X