Living to an average of 83 years old, Japan is the nation with the highest _____

02/12/2020 394

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
Living to an average of 83 years old, Japan is the nation with the highest _____ in the world.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
lifetime (n): cuộc đời
life work (n): sự nghiệp cả đời
life force (n): áp lực cuộc sống
life expectancy (n): tuổi thọ
=> Living to an average of 83 years old, Japan is the nation with the highest life expectancy in the world.

Tạm dịch:
Sống đến mức trung bình 83 tuổi, Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ cao nhất trên thế giới.
Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X