If I were you I'd try to get a room on the top floor, he said.

02/12/2020 755

Câu Hỏi:
Choose the word which has a different stress pattern from the others
"If I were you I'd try to get a room on the top floor," he said.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
Công thức: advise + sb + to V: khuyên ai làm gì
Câu C dùng sai cấu trúc với "offer": offer to do something: đề nghị làm giúp ai điều gì
Câu D dùng sai cấu trúc với "suggest": suggest doing something: đề nghị làm gì
Tạm dịch:
"Nếu tôi là anh, tôi sẽ cố gắng để có được một căn phòng trên tầng cao nhất," ông nói.
A. Ông ấy khuyên tôi nên cố gắng để có được một căn phòng trên tầng cao nhất.
B. Ông ấy khuyên tôi nên dùng thử một căn phòng ở tầng trên cùng.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X