I was ......... to learn that the director of that gripping film has won the

23/11/2020 72

Câu Hỏi:
I was ......... to learn that the director of that gripping film has won the first prize.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Tôi đã quan tâm để biết rằng đạo diễn của bộ phim hấp dẫn đó đã giành giải nhất.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X