Hình thức cảm ứng ở động vật, được điều khiển bởi dạng thần kinh chuỗi, không

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hình thức cảm ứng ở động vật, được điều khiển bởi dạng thần kinh chuỗi, không xuất hiện ở:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hình thức cảm ứng ở động vật được điều khiển bỡi dạng thần kinh chuỗi, không xuất hiện ở san hô.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X