Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập trên cơ sở nào ?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập trên cơ sở nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập trên cơ sở một bộ phận tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X