Phong trào vô sản hoá do tổ chức nào phát động ?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 04/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phong trào vô sản hoá do tổ chức nào phát động ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phong trào vô sản hoá do tổ chức hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động
Giải thích:
Vô sản hóa là một phong trào được tổ chức vào năm 1928 bởi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nhằm mục đích biến những người không thuốc thành phần công nhân trở thành những người có lập trường, có tư tưởng và có những tác phong sinh hoạt của giai cấp vô sản. Hay nói cách khác là biến những người ở giai cấp khác thành giai cấp vô sản.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tháng 6-1925, trong phong trào cách mạng Việt Nam đã diễn ra sự kiện nổi bật gì?

Với nòng cốt là tổ chức Cộng sản đoàn, tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
Giải thích:
Tháng 6 năm 1925, “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” với nòng cốt là Cộng sản Đoàn đã chính thức tuyên bố thành lập và bắt đầu mở rộng các hoạt động, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong phong trào yêu nước của Nhân dân ta, đặc biệt là của thanh niên.

Lí luận nào dưới đây được Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá về Việt Nam?

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc đến giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?

Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình là mục tiêu hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X