Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân trong

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929 ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 – 1929 là giai cấp công nhân Việt Nam đã được nâng cao về giác ngộ chính trị, vai trò tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh của Hội viên Việt Nam Cách mạng Thanh niên và những ảnh hưởng của tình hình thế giới, nhất là cách mạng Trung Quốc có ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào công nhân Việt Nam

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X