Đối tượng đấu tranh của phong trào Chấn hưng nội hoá (1919) là :

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đối tượng đấu tranh của phong trào Chấn hưng nội hoá (1919) là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đối tượng đấu tranh của phong trào Chấn hưng nội hoá (1919) là tư sản Hoa kiều

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X