Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân đảng?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 26/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân đảng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân đảng là ở Bắc kì, còn ở Trung Kì và Nam Kì không đáng kể.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong những năm 1927-1930, Việt Nam Quốc dân Đảng có hoạt động nào sau đây?

Trong những năm 1927-1930, Việt Nam Quốc dân Đảng có hoạt động: Phát động khởi nghĩa Yên Bái.

Năm 1929, Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động nào sau đây?

Năm 1929, hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng là tổ chức ám sát Badanh ở Hà Nội.

Trong những năm 1927-1930, Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động nào sau đây?

Trong những năm 1927-1930, Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động ám sát tên trùm mộ phu Badanh

Việt Nam Quốc dân đảng là đảng chính trị theo xu hướng nào?

Việt Nam Quốc dân đảng là đảng chính trị theo xu hướng dân chủ tư sản.
Việt Nam Quốc dân đảng do Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Phó Đức Chính sáng lập, là một đảng chính trị theo xu hướng cách mạng dân chủ tư sản, tiêu biểu cho bộ phận tư sản dân tộc Việt Nam bấy giờ.

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng?

Chú trọng công tác tuyên truyền, huấn luyện Đảng viên phản ánh không đúng về tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng.

Trong giai đoạn 1927-1930, Việt Nam Quốc dân đảng ở Việt Nam có địa bàn hoạt động ở khu vực nào?

Trong giai đoạn 1927-1930, Việt Nam Quốc dân đảng ở Việt Nam có địa bàn hoạt động ở khu vực Trung kì.

Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân đảng là?

Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân đảng là cổ động bãi công, đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi thực dân Pháp,thiết lập dân quyền.

Năm 1930, Việt Nam Quốc dân đảng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa?

​Năm 1930, Việt Nam Quốc dân đảng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Biểu hiện nào chứng tỏ Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc?

Ngay từ đầu Việt Nam Quốc dân đảng đã nhận thức đúng hiện thực khách quan là phải tiến hành cuộc cách mạng bạo lực với thực dân Pháp thì mới giành được độc lập, tự chủ. Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương tiến hành “cách mạng bằng máu và sắt” với mục đích đoàn kết lực lượng để đẩy mạnh cách mạng dân tộc.

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X