Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ ta dùng

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ ta dùng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ ta dùng iot

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết là

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết là [C6H7O2(OH)3]n.

Xenlulozơ không phản ứng được với chất nào sau đây:

Xenlulozơ không phản ứng được với H2 có Ni xúc tác, đun nóng vì xenlulozơ là chất no.

Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh do các mắt xích α–glucozơ tạo nên.

Sai, xenlulozơ do các mắt xích b–glucozơ tạo nên.
Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau thành mạch kéo dài.
Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết: (C6H10O5)n hay [C6H7O2(OH)3]n.

Số nhóm -OH trong mỗi mắt xích của xenlulozơ là

Số nhóm -OH trong mỗi mắt xích của xenlulozơ là 3.

Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại polisaccarit là

Trong dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại polisaccarit là 2 (tinh bột, xenlulozơ).

Mắt xích của tinh bột, xenlulozơ là

Mắt xích của tinh bột, xenlulozơ là - C6H10O5 -

đề trắc nghiệm hóa học 9 mới nhất

X