Từ m kg mùn cưa chứa 50% xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ)

Xuất bản: 29/06/2023 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Từ m kg mùn cưa chứa 50% xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 80 kg glucozơ với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giá trị của m là: m = 180.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết là

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết là [C6H7O2(OH)3]n.

Xenlulozơ không phản ứng được với chất nào sau đây:

Xenlulozơ không phản ứng được với H2 có Ni xúc tác, đun nóng vì xenlulozơ là chất no.

Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh do các mắt xích α–glucozơ tạo nên.

Sai, xenlulozơ do các mắt xích b–glucozơ tạo nên.
Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau thành mạch kéo dài.
Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết: (C6H10O5)n hay [C6H7O2(OH)3]n.

Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại polisaccarit là

Trong dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại polisaccarit là 2 (tinh bột, xenlulozơ).

Số nhóm -OH trong mỗi mắt xích của xenlulozơ là

Số nhóm -OH trong mỗi mắt xích của xenlulozơ là 3.

Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ ta dùng

Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ ta dùng iot

Mắt xích của tinh bột, xenlulozơ là

Mắt xích của tinh bột, xenlulozơ là - C6H10O5 -

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X