Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của văn học Việt Nam giai đoạn 1945

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X