Đặc điểm động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp:

03/12/2020 40

Câu Hỏi:
Đặc điểm động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X