Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp bắt đầu vào năm

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp bắt đầu vào năm nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp bắt đầu vào năm 1919

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X