Choose the word which has a different stress pattern from the others Trắc nghiệm

02/12/2020 44

Câu Hỏi:
Choose the word which has a different stress pattern from the others
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
natural /ˈnætʃrəl/
dangerous /ˈdeɪndʒərəs/
interfere /ˌɪntəˈfɪə(r)/
devastate /ˈdevəsteɪt/
Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 1

Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X