Choose the word which has a different stress pattern from the others Trắc nghiệm

02/12/2020 257

Câu Hỏi:
Choose the word which has a different stress pattern from the others
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
protect /prəˈtekt/
prohibit /prəˈhɪbɪt/
pollute /pəˈluːt/
cultivate /ˈkʌltɪveɪt/
Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2

Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X