Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

23/11/2020 19

Câu Hỏi:
Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /d/. Đáp án C phát âm là /id/

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X