Chọn câu trả lời đúng. Ở các chốt nối dây của ampe kế thường có ghi kí hiệu (+)

26/11/2020 35

Câu Hỏi:
Chọn câu trả lời đúng. Ở các chốt nối dây của ampe kế thường có ghi kí hiệu (+) và (-)
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

Đang xử lý...

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất