Cho những biện pháp sau đây: 1. Nuôi cấy phôi 2. Thụ tinh nhân tạo 3. Sử dụng

01/12/2020 129

Câu Hỏi:
Cho những biện pháp sau đây:
1. Nuôi cấy phôi
2. Thụ tinh nhân tạo
3. Sử dụng hoocmôn
4. Thay đổi yếu tố môi trường
5. Sử dụng chất kích thích tổng hợp
Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là (1), (3) và (5).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X