Chính sách khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp về căn bản không thay đổi

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chính sách khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp về căn bản không thay đổi vì:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chính sách khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp về căn bản không thay đổi vì hạn chế phát triển công nghiệp đặc biệt là công nghiệp nặng, biến Đông Dương thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X