Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 18 - Hai loại điện tích có đáp án

Câu 1. Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử gồm:

A. Hạt nhân ở giữa mang điện tích âm.

B. Hạt nhân không mang điện tích.

C. Hạt nhân mang điện tích dương, các electron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân.

D. Hạt nhân ở giữa mang điện tích dương, lớp vỏ không mang điện

Câu 2. Chọn phát biểu sai:

A. Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ.

B. Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì hút nhau.

C. Hai vật nhiễm điện khác dấu thì hút nhau.

Câu 3. Thanh thủy tinh sau khi cọ xát với lụa thì:

A. Thủy tinh mang điện tích dương, lụa mang điện tích âm.

B. Thủy tinh mang điện tích dương, lụa mang điện tích dương.

C. Thủy tinh mang điện tích âm, lụa mang điện tích âm.

D. Thủy tinh mang điện tích âm, lụa mang điện tích dương.

Câu 6. Có 4 vật a, b, c, d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì:

A. vật b và c có điện tích cùng dấu

B. vật b và d có điện tích cùng dấu

C. vật a và c có điện tích cùng dấu

D. vật a và d có điện tích trái dấu

Câu 8. Một vật như thế nào thì gọi là trung hòa về điện?

A. vật có tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dương.

B. vật nhận thêm một số electron.

C. vật được cấu tạo bởi các nguyên tử trung hòa về điện.

D. vật nhận thêm một số điện tích dương.

Câu 10. Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào sai:

A. Lấy một mảnh lụa cọ xát vào thanh thủy tinh thì thanh thủy tinh có khả năng hút các vụn giấy.

B. Sau khi được cọ xát bằng mảnh vải khô, thước nhựa có tính chất hút các vật nhẹ.

C. Nhiều vật sau khi bị cọ xát thì có khả năng hút các vật khác.

D. Không cần bị cọ xát một thanh thủy tinh hay một thước nhựa cũng hút được các vật nhẹ.

Câu 11. Trong cấu tạo nguyên tử, hạt nhân và electron có điện tích:

A. Cùng loại

B. Như nhau

C. Khác loại

D. Bằng nhau

Câu 12. Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có:

A. Tổng điện tích âm của các electron bằng tổng điện tích dương của hạt nhân

B. Tổng điện tích của notron bằng tổng điện tích âm của các electron

C. Tổng điện tích của notron bằng tổng điện tích dương của hạt nhân

D. Tổng điện tích của notron bằng tổng điện tích âm của các electron và tổng điện tích dương của hạt nhân

Câu 13. Một nguyên tử trung hòa về điện khi:

A. Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân.

B. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích âm của hạt nhân.

C. Tổng điện tích dương của các electron có trị truyệt đối lớn hơn điện tích dương của hạt nhân.

D. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối nhỏ hơn điện tích dương của hạt nhân.

Câu 14. Chọn phương án sai?

A. Mọi vật đều được cấu tạo từ các nguyên tử .

B. Nguyên tử gồm các electron mang điện âm chuyển động quanh hạt nhân và hạt nhân mang điện tích dương

C. Electron không thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác hay từ vật này sang vật khác

D. Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có tổng điện tích âm của các electron bằng tổng điện tích dương của hạt nhân

Câu 15. Chọn phương án đúng?

A. Hầu hết các vật đều được cấu tạo từ các nguyên tử

B. Nguyên tử gồm các electron mang điện dương chuyển động quanh hạt nhân và hạt nhân mang điện tích âm

C. Electron có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác hay từ vật này sang vật khác

D. Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có tổng điện tích dương của các electron bằng tổng điện tích âm của hạt nhân.

Câu 16. Chọn phát biểu sai:

A. Nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân và các electron.

B. Hạt nhân có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác.

C. Hạt nhân mang điện tích dương.

D. Các electron mang điện âm và có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác.

Câu 17. Chọn câu phát biểu sai:

A. Các vật bị nhiễm điện là các vật mang điện tích

B. Các vật trung hòa điện là các vật không có điện tích

C. Nguyên tử nào cũng có điện tích.

D. Các vật tích điện là các vật có điện tích

Câu 18. Chọn câu giải thích đúng:
Tại sao trước khi cọ xát, thanh nhựa không hút các mẩu giấy nhỏ?

A. Vì thanh nhựa chưa bị nhiễm điện

B. Vì thanh nhựa trung hòa về điện

C. Vì mẩu giấy trung hòa về điện

D. Tất cả đều đúng

Câu 19. Chọn câu trả lời đúng
Khi cọ xát thước nhựa với mảnh vải khô, thước nhựa mang điện âm:

A. Điện tích âm đi chuyển từ thước nhựa sang mảnh vải. .

B. Điện tích âm di chuyển từ mảnh vải sang thước nhựa.

C. Điện tích dương di chuyển từ thước nhựa sang mảnh vải.

D. Điện tích dương di chuyển từ mảnh vải sang thước nhựa

Câu 20. Chọn câu trả lời đúng
Khi cọ xát thanh thủy tinh vào lụa, thanh thủy tinh mang điện dương, thì:

A. Thanh thủy tinh mất bớt electron

B. Thanh thủy tinh nhận thêm electron

C. Lụa nhiễm điện dương

D. Thanh thủy tinh nhiễm điện âm.

Câu 22. Chọn câu đúng:

A. Nếu vật A mang điện tích dương, vật B mang điện tích âm thì A và B đẩy nhau.

B. Nếu vật A mang điện tích âm, vật B mang điện tích dương thì chúng đẩy nhau.

C. Nếu vật A mang điện tích dương, vật B mang điện tích âm, thì A và B hút nhau.

D. Nếu vật A mang điện tích dương và vật B mang điện tích dương thì A và B hút nhau.

Câu 23. Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là:

A. Electron dương và electron âm

B. Hạt nhân âm và hạt nhân dương

C. Hạt nhân mang điện tích dương và electron mang điện tích âm.

D. Hạt nhân mang điện tích âm và electron mang điện tích dương.

Câu 25. Nếu vật A hút vật B, B hút vật C, C đẩy vật D thì:

A. A và C có điện tích trái dấu.

B. B và D có điện tích cùng dấu

C. A và D có điện tích cùng dấu.

D. A và D có điện tích trái dấu.

Câu 26. Một vật nhiễm điện âm khi:

A. Vật đó nhận thêm êlectrôn.

B. Vật đó mất bớt êlectrôn.

C. Vật mang điện dương mất bớt êlectrôn.

D. Vật mang điện dương nhận thêm êlectrôn

Câu 27. Một vật nhiễm điện dương khi:

A. Vật đó nhận thêm êlectrôn.

B. Vật đó mất bớt êlectrôn.

C. Vật đó đã nhiễm điện mất bớt êlectrôn.

D. Vật mang điện dương nhận thêm êlectrôn.

Câu 30. Các loại điện tích là

A. Điện tích âm

B. Điện tích dương

C. Điện tích trung hòa

D. A và B đúng

Câu 31. Vật nhiễm điện là vật:

A. Thừa êlectrôn.

B. Thiếu êlectrôn.

C. Bình thường về êlectrôn.

D. Có thể thiếu hoặc thừa êlectrôn.

Câu 32. Chọn phương án đúng trong các phương án sau?

A. Có 3 loại điện tích: điện tích âm, điện tích dương và điện tích trung hòa

B. Hai vật nhiễm điện cùng loại thì hút nhau

C. Hai vật nhiễm điện khác loại thì đẩy nhau

D. Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron

Câu 33. Chọn phương án sai trong các phương án sau?

A. Có 2 loại điện tích: điện tích âm, điện tích dương

B. Hai vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau

C. Hai vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau

D. Một vật nhiễm điện âm nếu mất bớt electron, nhiễm điện dương nếu nhận thêm electron

Câu 34. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau:

A. Chúng luôn hút nhau.

B. Chúng luôn đẩy nhau.

C. Chúng không hút và không đẩy nhau.

D. Có thể hút hoặc đẩy nhau tuỳ theo chúng nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu.

Câu 35. Chọn đáp án đúng:

A. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau luôn hút nhau.

B. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau luôn đẩy nhau.

C. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau không hút và không đẩy nhau.

D. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau có thể hút hoặc đẩy nhau tuỳ theo chúng nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu.

Câu 36. Các vật nhiễm điện ..... thì đẩy nhau ........ thì hút nhau

A. Khác loại, cùng loại

B. Cùng loại, khác loại

C. Âm, dương

D. Dương , âm

Câu 37. Các vật nhiễm điện khác loại thì ........, cùng loại thì ...

A. Đẩy nhau, hút nhau

B. Hút nhau, đẩy nhau

C. Âm, dương

D. Dương , âm

Câu 38. Các vật nhiễm.............thì đẩy nhau

A. Cùng điện tích dương

B. Cùng điện tích âm

C. Điện tích cùng loại

D. Điện tích khác loại

Câu 39. Các vật nhiễm.............thì hút nhau

A. Cùng điện tích dương

B. Cùng điện tích âm

C. Điện tích cùng loại

D. Điện tích khác loại

Câu 40. Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b ; b hút c ; c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Vật a và c có điện tích trái dấu.

B. Vật b và d có điện tích cùng dấu.

C. Vật a và c có điện tích cùng dấu.

D. Vật a và d có điện tích trái dấu.

Câu 41. Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b; b hút c; c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Vật a và c có điện tích cùng dấu.

B. Vật b và d có điện tích trái dấu. .

C. Vật a và b có điện tích trái dấu.

D. Vật a và d có điện tích trái dấu

Câu 43. Một vật trung hoà về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây?

A. Vật đó mất bớt điện tích dương

B. Vật đó nhận thêm electron

C. Vật đó mất bớt electron

D. Vật đó nhận thêm điện tích dương

Câu 44. Một vật trung hoà về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện dương. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây?

A. Vật đó mất bớt điện tích dương

B. Vật đó nhận thêm electron

C. Vật đó mất bớt electron

D. Vật đó nhận thêm điện tích dương

Câu 49. Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim loại nhiễm điện ở trên cao. Việc làm này có tác dụng:

A. Làm cho nhiệt độ trong phòng luôn ổn định.

B. Chúng có tác dụng hút các bụi bông lên bề mặt của chúng, làm cho không khí trong xưởng ít bụi hơn.

C. Làm cho phòng sáng hơn.

D. Làm cho công nhân không bị nhiễm điện.

Câu 50. Trong một thí nghiệm, khi đưa một đầu thước nhựa dẹt lại gần quả cầu bằng nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ, quả cầu nhựa xốp bị đẩy ra xa. Câu kết luận nào sau đây là đúng?

A. Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện khác loại

B. Quả cầu không bị nhiễm điện, còn thước nhựa bị nhiễm điện

C. Quả cầu và thước nhựa đều không bị nhiễm điện

D. Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện cùng loại

Câu 51. Nguyên tử gồm:

A. Hạt nhân mang điện tích dương và các notron mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân

B. Hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân

C. Hạt nhân mang điện tích âm và các electron mang điện tích dương chuyển động quanh hạt nhân

D. Hạt nhân mang điện tích âm và các notron mang điện tích dương chuyển động quanh hạt nhân

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 27B
Câu 2BCâu 28B
Câu 3ACâu 29B
Câu 4ACâu 30D
Câu 5BCâu 31D
Câu 6CCâu 32D
Câu 7ACâu 33D
Câu 8ACâu 34D
Câu 9BCâu 35D
Câu 10DCâu 36B
Câu 11CCâu 37B
Câu 12ACâu 38C
Câu 13ACâu 39D
Câu 14CCâu 40C
Câu 15CCâu 41D
Câu 16BCâu 42C
Câu 17BCâu 43B
Câu 18DCâu 44C
Câu 19BCâu 45B
Câu 20ACâu 46C
Câu 21CCâu 47D
Câu 22CCâu 48C
Câu 23CCâu 49B
Câu 24BCâu 50D
Câu 25CCâu 51B
Câu 26A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X