Trắc nghiệm Toán 7 chương 4 bài 4: Đơn thức đồng dạng

Đề trắc nghiệm Toán lớp 7 chương 4 bài 4 - Đơn thức đồng dạng có đáp án

Câu 2. Tìm các cặp đơn thức không đồng dạng

A. ${7}{x}^{3}{y}{ }{v}{à}{ }\dfrac{1}{15}{x}^{3}{y}$

B. ${-}\dfrac{1}{8}\left({{{x}{y}^{2}}}\right){x}^{2}{ }{v}{à}{ }{32}{x}^{2}{y}^{3}$

C. ${5}{x}^{2}{y}^{2}{ }{v}{à}{ }{-}{2}{x}^{2}{y}^{2}$

D. ${a}{x}^{2}{y}^{2}{ }{v}{à}{ }{2}{b}{x}^{2}{y}^{2}$ (a, b là hằng số khác 0)

Câu 3. Đơn thức đồng dạng với đơn thức ${32}{x}^{2}{y}^{3}$ là:

A. ${-}{3}{x}^{3}{y}^{2}$

B. ${-}{7}{x}^{2}{y}^{3}$

C. ${(}{1}{/}{3}{)}{x}^{5}$

D. ${-}{x}^{4}{y}^{6}$

Câu 4. Tổng các đơn thức ${3}{x}^{2}{y}^{4}{ }{v}{à}{ }{7}{x}^{2}{y}^{4}$ là

A. ${10}{x}^{2}{y}^{4}$

B. ${9}{x}^{2}{y}^{4}$

C. ${8}{x}^{2}{y}^{4}$

D. ${-}{x}^{4}{y}^{6}$

Câu 5. Hiệu của hai đơn thức ${4}{x}^{3}{y}{ }{v}{à}{ }{-}{2}{x}^{3}{y}$ là

A. ${-}{6}{x}^{3}{y}$

B. ${3}{x}^{3}{y}$

C. ${2}{x}^{3}{y}$

D. ${6}{x}^{3}{y}$

Câu 7. Tính giá trị của biểu thức sau tại x = -1 và y = 1

A. A = 13/20

B. A = 33/20

C. A = -33/20

D. A = -13/20

Câu 8. Tổng của hai đơn thức ${2}{x}^{2}{y}^{2}{x}{y}{ }{v}{à}{ }{-}{5}{x}^{3}{y}^{3}$ là

A. ${7}{x}^{2}{y}^{2}$

B. ${7}{x}^{3}{y}^{3}$

C. ${3}{x}^{3}{y}^{3}$

D. ${-}{3}{x}^{3}{y}^{3}$

Câu 9. Tổng của tích hai đơn thức $\dfrac{1}{2}{x}{y}{z}{ }{v}{à}{ }{2}{x}{y}^{3}{z}^{2}$ với đơn thức ${2}{x}^{2}{y}^{4}{z}^{3}$ là

A. ${2}{x}^{2}{y}^{4}{z}^{3}$

B. ${3}{x}^{2}{y}^{4}{z}^{3}$

C. ${4}{x}^{2}{y}^{4}{z}^{3}$

D. ${5}{x}^{2}{y}^{4}{z}^{3}$

đáp án Trắc nghiệm Toán 7 chương 4 bài 4: Đơn thức đồng dạng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2BCâu 7A
Câu 3BCâu 8D
Câu 4ACâu 9B
Câu 5DCâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X