Tính giá trị của biểu thức N = 1000x2020y2021 + 2000x2020y2021 tại x = 1 và y =

02/12/2020 18

Câu Hỏi:
Tính giá trị của biểu thức ${N}{ }{=}{ }{1000}{x}^{2020}{y}^{2021}{ }{+}{ }{2000}{x}^{2020}{y}^{2021}$ tại x = 1 và y = 1
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X