Trắc nghiệm Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Đề trắc nghiệm Tin học 7 bài 2 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2 Tin học lớp 7 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Số trang tính trên một bảng tính là:

A. Chỉ có một trang tính

B. Chỉ có ba trang tính

C. Có thể có nhiều trang tính

D. Có 100 trang tính

Câu 2. Hộp tên hiển thị:

A. Địa chỉ của ô đang được kích hoạt

B. Nội dung của ô đang được kích hoạt

C. Công thức của ô đang được kích hoạt

D. Kích thước của ô được kích hoạt

Câu 3. Khi một ô tính được kích hoạt, trên thanh công thức sẽ hiển thị:

A. Nội dung của ô

B. Công thức chứa trong ô

C. Nội dung hoặc công thức của ô

D. Địa chỉ của ô

Câu 6. Các thành phần chính trên trang tính gồm:

A. Các hàng, cột, ô tính

B. Hộp tên

C. Khối và thanh công thức

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7. Chọn các đối tượng trên trang tính bao gồm:

A. Chọn một ô hoặc khối các ô

B. Chọn một hàng hoặc khối các hàng

C. Chọn một cột hoặc khối các cột

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 8. Khi trang tính được chọn thì tên trang tính là:

A. Chữ hoa

B. Chữ thường

C. Chữ đậm

D. Chữ màu trắng

Câu 9. Tên của mỗi trang tính (Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3):

A. Có thể thay đổi được

B. Được kích hoạt khi nhắp chuột vào

C. Cả 2 câu đều đúng

D. Cả 2 câu đều sai

Câu 10. Mỗi ô của trang tính có thể chứa:

A. Dữ liệu số

B. Dữ liệu kí tự

C. Dữ liệu ngày giờ

D. Tất cả các dạng dữ liệu trên

Câu 11. Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm : 

A. Kiểu số.

B. Kiểu ngày.

C. Kiểu thời trang.

D. Kiểu số và kiểu kí tự.

Câu 12. Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết:

A. Địa chỉ của ô được chọn.

B. Khối ô được chọn.

C. Hàng hoặc cột được chọn.

D. Dữ liệu hoặc công thức của ô được chọn.

Câu 13. Cụm từ F5 trong hộp tên có nghĩa là gì

A. Phím chức năng F5

B. Phông chữ hiện thời là F5

C. Ô ở cột F hàng 5

D. Ô ở hàng F cột 5

Câu 14. Cụm từ G5 trong hộp tên có nghĩa là gì

A. Phím chức năng G5

B. Phông chữ hiện thời là G5

C. Ô ở cột G hàng 5

D. Ô ở hàng G cột 5

Câu 15. Hộp tên cho biết thông tin

A. Tên của cột

B. Tên của hàng

C. Địa chỉ ô tính được chọn

D. Cả A, B, C sai

đáp án Trắc nghiệm Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 9C
Câu 2ACâu 10D
Câu 3CCâu 11D
Câu 4BCâu 12D
Câu 5BCâu 13C
Câu 6DCâu 14C
Câu 7DCâu 15C
Câu 8CCâu 16C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X