Mỗi ô của trang tính có thể chứa:

21/08/2020 924

Câu Hỏi:
Mỗi ô của trang tính có thể chứa:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Mỗi ô của trang tính có thể chứa dữ liệu số, dữ liệu kí tự và dữ liệu ngày giờ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X