Chọn các đối tượng trên trang tính bao gồm:

21/08/2020 906

Câu Hỏi:
Chọn các đối tượng trên trang tính bao gồm:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Chọn các đối tượng trên trang tính bao gồm chọn một ô hoặc khối các ô, chọn một hàng hoặc khối các hàng và chọn một cột hoặc khối các cột

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X