Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 23

Bài tập trắc nghiệm Địa lí 6 bài 23 có đáp án

Câu 1. Hồ nào sau đây ở nước ta là hồ nhân tạo:
Câu 2. Lưu vực của một con sông là:
Câu 3. Sông có tổng lượng nước chảy trong năm lớn nhất nước ta là:
Câu 4. Hồ Tây ở Hà Nội nước ta có nguồn gốc hình thành từ:
Câu 5. Cửa sông là nơi dòng sông chính:
Câu 6. Hợp lưu là:
Câu 7. Chi lưu là:
Câu 8. Chế độ chảy (thủy chế) của một con sông là:
Câu 9. Hồ nước mặn thường có ở những nơi:
Câu 10. Các hồ móng ngựa được hình thành do:
Câu 11. Lưu vực của một con sông là:
Câu 12. Cửa sông là nơi dòng sông chính:
Câu 13. Hợp lưu là:
Câu 14. Chi lưu là:
Câu 15. Chế độ nước (thủy chế) của một con sông là:
Câu 16. Dựa vào nguồn gốc hình thành có thể chia thành:
Câu 17. Căn cứ vào tính chất của nước, có hồ:
Câu 18. Hồ nhân tạo ở nước ta là:
Câu 19. Sông có tổng lượng nước chảy trong năm lớn nhất nước ta là:
Câu 20. Nguồn gốc hình thành hồ Tây ở Hà Nội là
Câu 21. Nguyên nhân hình thành hồ nước mặn là do:
Câu 22. Các hồ móng ngựa được hình thành do:
Câu 23. Sông ngòi nước ta giàu phù sa, nguyên nhân là do:

đáp án Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 23

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 13D
Câu 2BCâu 14C
Câu 3DCâu 15C
Câu 4DCâu 16A
Câu 5BCâu 17D
Câu 6DCâu 18B
Câu 7CCâu 19D
Câu 8CCâu 20D
Câu 9BCâu 21B
Câu 10DCâu 22D
Câu 11BCâu 23B
Câu 12B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X